Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie barier podatkowych – art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług
19 września 2011

W ocenie PKPP Lewiatan rozbieżność pomiędzy okresem, w którym może być dokonana korekta deklaracji (ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego) a okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy), powoduje nieuzasadnioną nierówność państwo – podatnik. Zdaniem PKPP Lewiatan powinna nastąpić zmiana sposobu liczenia terminu na złożenie korekty deklaracji – nie 5 lat od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, lecz 5 lat od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

W ocenie Ministerstwa Finansów orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuszcza stosowanie różnych terminów na dokonanie korekty deklaracji i przedawnienia zobowiązania podatkowego. Na potwierdzenie prawidłowości stosowanego rozwiązania Ministerstwo Finansów przywołało wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawach połączonych C-95/07 i C-96/07, w którym Trybunał, powołując się na art. 18 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG., wskazał iż prawo do odliczenia wykonywane jest, co do zasady, „w tym samym okresie”, w którym powstało. Podatnik może zostać upoważniony do dokonania odliczenia, na mocy art. 18 ust. 3 ww. szóstej dyrektywy, nawet jeśli nie wykonał swego prawa w okresie, w którym prawo to powstało. Jednakże w takiej sytuacji przysługujące mu prawo do odliczenia jest uzależnione od spełnienia określonych warunków i wymogów proceduralnych ustalonych przez państwo członkowskie. Zdaniem Trybunału termin zawity (w rozpatrywanej przed Trybunałem sprawie był to dwuletni termin na odliczenie podatku naliczonego) nie uniemożliwia, ani nadmiernie nie utrudnia wykonywania prawa do odliczenia tylko dlatego, że termin, który przysługuje organowi podatkowemu na przystąpienie do odzyskania niezapłaconego podatku VAT, przekracza termin przyznany podatnikowi na wykonanie tego prawa. Organ podatkowy uzyskuje informacje niezbędne do ustalenia podatku VAT przypadającego do zapłaty oraz informacje o mających nastąpić odliczeniach dopiero od chwili otrzymania od podatnika deklaracji podatkowej. Zatem, w przypadku gdy deklaracja ta jest nieścisła lub niekompletna, dopiero od tej chwili organ może przystąpić do jej skorygowania i ewentualnie do odzyskania niezapłaconego podatku. Dlatego też, jak wskazał Trybunał, nie można porównywać sytuacji organów podatkowych do sytuacji podatników, a okoliczność, iż termin zawity dla organu podatkowego rozpoczyna bieg w dniu późniejszym niż początek biegu terminu zawitego dla podatnika w celu wykonania prawa do odliczenia, nie jest w stanie naruszyć zasady równości.

Dlatego też, zdaniem Ministerstwa Finansów, powyższa regulacja prawna nie „powoduje nieuzasadnionej nierówności państwo-podatnik”. Określony wskazanym przepisem sposób liczenia terminu na złożenie korekty deklaracji podatkowej nie ma wpływu na rozwój przedsiębiorczości i znajduje oparcie w powołanym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Źródło: www.mf.gov.pl

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.