Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Stawka ryczałtu dla przychodu ze sprzedaży środka trwałego
13 marca 2022
Sprzedaż środka trwałego przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą rodzi konieczność opodatkowania podatkiem dochodowym. W przypadku wyboru podatku liniowego czy skali podatkowej byłby to dochód, natomiast w przypadku ryczałtu jest to przychód. Niekiedy możliwa jest sytuacja, w której pomimo, że podstawą opodatkowania w ryczałcie jest przychód, to podatek płacony od sprzedaży jest niższy niż w przypadku liniowego czy skali. Tu działa często bardzo preferencyjna stawka ryczałtu do sprzedaży środków trwałych w wysokości 3%.
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym w zależności od rodzaju sprzedawanego środka trwałego przewiduje różne stawki ryczałtu dla przychodów osiąganych z tego tytułu. Inna stawka ryczałtu obowiązuje dla przychodu ze sprzedaży ruchomych składników majątku, a inna dla nieruchomości niemieszkalnych. Gdy podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, będących środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wówczas do jego opodatkowania powinien zastosować 3% stawkę ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Jeżeli natomiast środek trwały to nieruchomość (inna niż mieszkalna) podlegająca ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to przychód z jej sprzedaży jest opodatkowany 10% stawką ryczałtu (bez względu na okres nabycia tej nieruchomości). Wynika to z art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Widać więc, że jeśli sprzedajemy środek trwały, który już został całkowicie zamortyzowany to korzystniej jest go sprzedać po zmianie formy opodatkowania na ryczałt, ze względu na znacznie niższą stawkę podatku.

Należy pamiętać, że stawkę w tej wysokości stosuje się również do przychodu z odpłatnego zbycia, jeżeli wymienione wcześniej składniki majątku przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat. Składniki majątku, które zostały wycofane z majątku firmy i upłynął okres 6 lat pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu wycofania z działalności a dniem sprzedaży, nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Natomiast przy zmianie formy opodatkowania przykładowo z podatku liniowego na ryczałt, jeżeli przedsiębiorca posiada w ewidencji środków trwałych np. maszynę do produkcji mebli, którą nabył rozliczając się w tym czasie na podatku liniowym, a w kolejnym roku przejdzie na ryczałt i w trakcie jego trwania postanowi sprzedać sprzęt, to sprzedaż tego środka trwałego będzie opodatkowana stawką 3 proc. na zasadach ryczałtu, który obowiązuje go w momencie sprzedaży maszyny.

Jeśli przykładowo podatnik zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania na ryczałt w drugim lub trzecim roku użytkowania pojazdu w formie leasingu i okaże się, że większą część opłat zaliczył on do kosztów jeszcze przed zmianą formy opodatkowania, a jednocześnie - po wykupie do majątku prywatnego - będzie mógł sprzedać auto ze zryczałtowaną stawką podatku w wysokości 3%. To rozwiązanie może być szczególnie opłacalne również w przypadku umów leasingowych o niskiej wartości końcowej - gdyż na ryczałcie przedsiębiorca nie rozliczy kosztów.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.