Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Uchwalono ustawę likwidującą deklaracje VAT
12 lipca 2019
W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zostanie zapewne przyjęta przez Senat w dniu 12 lipca 2019 r. i skierowana do podpisu Prezydenta RP.

Zmiany ustawy o podatku od towarów i usług polegają m.in. na:

1) zmianie przepisów dotyczących deklaracji podatkowych i ewidencji VAT, w tym zastąpieniu deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT – generującym dotychczasowe deklaracje w jednym dokumencie – zmiany dla dużych podatników wchodzą w życie od 1 kwietnia 2020 r., natomiast dla pozostałych podatników oraz podmiotów publicznych wchodzą w życie od 1 lipca 2020 r. Pierwotny termin wejścia w życie nowego JPK_VAT, tj. 1 stycznia 2020 r., który miał dotyczyć dużych podatników został jednak przesunięty na 1 kwietnia 2020 r.,

2) modyfikacji zakresu obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi poprzez wprowadzenie do ustawy o VAT katalogu wyrobów, co do których podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego – zmiany wchodzą w życie od 1 września 2019 r.

3) wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników (zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.):

a) dokonujących dostaw na odległość (sprzedaży internetowej) towarów wrażliwych na oszustwa –sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniach PKWiU 20.42.1, 26 –28 (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD),

b) dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli,

c) świadczących usługi ściągania długów,

4) uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej – zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.,

5) umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnych kodeksu celnego, w przypadkach, o których mowa w art. 324 i art. 325 rozporządzenia 2015/2447 – zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.,

6) modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zmiana wykonująca wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. – zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.,

7) doprecyzowaniu zasad dokonywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym – dwudziestopięciodniowym terminie – w zakresie dokumentowania zapłaty należności za nabyte towary lub usługi – zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.,

8) uproszczeniu polegającym na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej – zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.,

9) modyfikacji systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy o VAT – zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.,

Istotną zmianą zawartą w Ordynacji podatkowej jest wprowadzenie instytucji indywidualnego rachunku bankowego (udostępnianego podatnikom rachunku identyfikującego podatnika, za pomocą którego podatnik będzie dokonywać wpłat kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego), w którego strukturze będzie zawarty NIP podatnika jednoznacznie go identyfikujący lub PESEL – wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rachunek ten będzie dotyczył wpłat PIT, CIT, VAT oraz należności niepodatkowych stanowiących dochód budżetu państwa.

źródło: www.senat.gov.pl

oprac.: Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.