Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ulga na robotyzację
15 lipca 2022
Podatnicy w 2022 roku mogą po raz pierwszy skorzystać z nowych ulg wprowadzonych ustawą Polski Ład. Wśród nich jest również tzw. ulga na robotyzację, mająca na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcie transformacji cyfrowej. Ulga na robotyzację to rozwiązanie czasowe, z którego przedsiębiorcy skorzystają wyłącznie wówczas, gdy w latach podatkowych 2022 - 2026 poniosą wydatki na tzw. robotyzację.

Zgodnie z art. 38eb ust. 1 ustawy CIT podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Z tej ulgi mogą skorzystać więc firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. 

Podatnicy w związku z tym, że ulga jest nowym rozwiązaniem, nie mają pewności jakie wydatki mogą kwalifikować do ulgi. W zakresie zaliczenia do kosztów poniesionych na robotyzację zgodnie z art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT można na pewno wskazać grupę wydatków na fabrycznie nowego robota przemysłowego wraz z maszynami i urządzeniami peryferyjnymi w postaci w pełni zrobotyzowanej linii produkcyjnej oraz wydatków na usługi szkoleniowe dotyczące środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych składających się na linię produkcyjną. Jednak już nie tak oczywiste będzie zastosowanie ulgi przy systemach informatycznych, jeśli będą służyć zarządzaniu procesami produkcyjnymi oraz planowaniu procesów produkcyjnych, a nie uruchomieniu i przyjęciu do używania robota przemysłowego oraz pozostałych maszyn i urządzeń peryferyjnych, o których mowa w przepisie art. 38eb ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. Wówczas wydatki na nabycie systemów nie będą wydatkami na robotyzację objętymi ulgą. Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 4 lipca 2022 roku o sygnaturze 0111-KDIB1-2.4010.9.2022.1.AW.

Zgodnie z art. 52jb ust. 1 ustawy o PIT z ulgi na robotyzację mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. W tym przypadku kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Może to być też argument do przejścia podatników opodatkowanych ryczałtem na skalą podatkową w II półroczu lub po zamknięciu roku, jeśli okazałoby się w trakcie roku, że jednak ponosili wydatki, które mogą klasyfikować do ulgi na robotyzację.

Korzystanie ze zwolnień dotyczących działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) lub określonej w decyzji o wsparciu, również nie wyklucza korzystania z ulgi na robotyzację, jednak prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego.

Wątpliwości mogą budzić też wydatki poniesione przed 2022 rokiem. W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów wskazał, iż w przypadku, gdy środki trwałe nabyte przed 1 stycznia 2022 r. spełniają definicje zawarte w przepisach dotyczących ulgi na robotyzację i nie zostały w całości zamortyzowane przed 2022 rokiem, to ta część odpisów amortyzacyjnych powstała po 1 styczniu 2022 r. (a więc w rozumieniu przepisów podatkowych stanowiąca koszty uzyskania przychodu po 01.01.2022 r.) może stanowić podstawę do skorzystania z prawa do ponadnormatywnego odliczenia w ramach ulgi na robotyzację.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.