Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych
30 listopada 2018
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 listopada 2018 r. poz. 2191 została opublikowana ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE L 133 z 6.05.2014, str. 1).

Ustawa określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ustawa określa zadania ministra właściwego do spraw gospodarki związane z tworzeniem i funkcjonowaniem platformy przy pomocy której będą przesyłane do zamawiających faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Do dokumentów tych występujących najczęściej należy zaliczyć: rachunek, notę księgową, umowę, zamówienie, potwierdzenie dostawy, protokół zdawczo-odbiorczy. Wszystkie te dokumenty są związane z fakturą.

Na mocy ww. ustawy zamawiający będą zobowiązani do odbierania od wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. W konsekwencji zamawiający będą obowiązani do posiadania konta na platformie, z której korzystanie będzie bezpłatne.

Zgodnie z przepisami unijnymi oraz krajowymi do wystawiania faktury elektronicznej, regulowanej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, niezbędna jest akceptacja możliwości odbioru tak wystawionego dokumentu przez drugą stronę transakcji. Zgoda może zostać wyrażona w dowolny sposób. Ustawa nie wymaga zgody na otrzymanie faktury elektronicznej od zamawiających, gdyż zgodnie z zapisami dyrektywy 2014/55/UE będzie to ich obowiązkiem.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r. Z tym też dniem wejdzie w życie ustawowy obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla zamówień publicznych powyżej progu zamówienia 30.000 euro. Dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosowanie przepisów dotyczących odbioru faktur elektronicznych nastąpi z dniem 1 sierpnia 2019 r.

W konsekwencji od ww. dat zostanie wprowadzony obowiązek przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (a więc nie w formatach plików tekstowych np. PDF, JPEG, TIFF, HTML) w zamówieniach publicznych.

Platforma, o której mowa w ustawie w świetle art. 13 tej ustawy ma zostać utworzona z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.