Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
VAT w rabatach pośrednich
11 kwietnia 2022
Pierwszy kwartał w roku to zwykle rozliczenie rabatów pomiędzy przedsiębiorcami związanych z przekroczeniem określonego limitu obrotu. Jak traktować rabat cenowy w rozliczeniu magazynowym firmy i jak go udokumentować? Ani w Dyrektywie 2006/112/WE Rady ani też w ustawie regulator prawny nie zdefiniował pojęcia "rabat", więc pojęcie to należy interpretować stosując przede wszystkim wykładnię językową. Definicja słownikowa wskazuje, że "rabat" to "zniżka, opust od sumy należnej za towar przyznawany, np. przy kupnie dużej ilości towarów". Zatem, rabat polega na pomniejszeniu ustalonej wcześniej ceny towaru lub usługi.

Sposób dokumentowania rabatu pośredniego potwierdza m.in. stanowisko zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2018 r. (0114-KDIP4.4012.292.2018.2.MP): "Przepisy krajowe nie określają dokumentu, na podstawie, którego podatnik udzielający rabatu może ten rabat udokumentować. Nie jest tym dokumentem faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że nie może nim być np. nota księgowa (uznaniowa). W konsekwencji, wystawiona nota, będzie pisemnym dokumentem, który w świetle regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. Zatem, udzielane przez podatnika rabaty pośrednie będące przedmiotem wniosku mogą być dokumentowane wystawioną przez podatnika na konkretnego odbiorcę pośredniego notą uznaniową." Natomiast, wystawienie faktury korygującej w sytuacji udzielenia opustu/obniżki ceny może dotyczyć tylko kontrahentów bezpośrednio uczestniczących w rzeczywistej transakcji potwierdzonej wystawieniem faktury. W myśl art. 219 Dyrektywy 112 każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny, uznaje się za fakturę.

Wartość przyznanego bonusu należy uznać za wartość brutto i obliczyć kwotę podatku należnego, a jednocześnie naliczonego, którą obie strony uwzględnią w swoich rozliczeniach podatkowych. Prawo do obniżenia podatku wynika z brzmienia art. 29a ust. 10ustawy.Podmiot udzielający rabatu ma możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w VAT nie wcześniej niż w okresie rozliczeniowym, w którym wypłacił rabat (rabat został faktycznie udzielony).

Obniżka ceny, upust - rabat udzielony w momencie sprzedaży (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota zapłaty należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawionej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Natomiast, jeżeli obniżenie ceny/udzielenie rabatu ma miejsce po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wówczas czynność ta wymaga wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość towarów i usług, zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy.

Pamiętać należy również o dokonaniu uzgodnień pomiędzy stronami przed wystawieniem faktury korygującej, zgodnie z wymogami Pakietu Slim Vat 1. Rzeczywisty obrót gospodarczy winien mieć odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji. Do obowiązków uczestników obrotu gospodarczego należy uwiarygodnienie dokonanych transakcji. Podmiot udzielający rabatu powinien posiadać dla celów dowodowych dokumenty świadczące o udzielonym rabacie na rzecz odbiorcy i posiadanie takich dokumentów jest warunkiem potwierdzającym prawo do obniżenia podatku należnego po stronie sprzedawcy.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.