Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
WDT z transportem towaru przez odbiorcę
10 października 2021
Transakcje podatników związane z przemieszczeniem towaru do innego kraju unijnego od lat budzą kontrowersje w zakresie stosowania stawki preferencyjnej w VAT, czyli 0%. Szczególną ostrożność należy zachować, jeśli klient-odbiorca zamierza przemieścić towar do innego kraju unijnego własnym środkiem transportu. Od 2022 roku dla podatników przewidziany jest do stosowania Krajowy System e-Faktur, a więc organy podatkowe jeszcze szybciej będą mogły zweryfikować zasadność stosowania preferencyjnej stawki VAT.

Zasada ogólna wskazuje, że jeśli wywóz towarów następuje w wyniku dokonania transakcji z ustalonym nabywcą, w celu dostawy, tj. przeniesienia na konkretny podmiot prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, zachodzi wówczas wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w zakupie. Zakwalifikowanie danej transakcji jako dostawy wewnątrzwspólnotowej, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy VAT, wymaga czasowego i materialnego związku pomiędzy dostawą danego towaru i jego transportem.

W kwestii dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla WDT od dnia 1 stycznia 2020 r. zastosowanie mają przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. Rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Biorąc pod uwagę zapisy niniejszego Rozporządzenia, podatnik musi posiadać dowody potwierdzające wywóz towarów przez swojego klienta zarejestrowanego do VAT UE- odbiorcę. Polskie organy podatkowe akceptują oświadczenia podpisane przez klienta (nabywcę), jeśli zawierają określone elementy.

Oświadczenie nabywcy powinno zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru oraz nabywcy tych towarów,
  • adres, pod który są przewożone towary,
  • określenie towarów i ich ilość,
  • potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę do miejsca znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju,
  • nr rejestracyjny środka transportu,
  • podpis nabywcy towaru.

Zalecane jest również, aby polski podatnik posiadał korespondencję mailową z klientem w zakresie dostawy odbieranej bezpośrednio przez nabywcę. Należy również zabezpieczyć dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu oraz dowód płatności przez klienta za towar. Dokumenty mają łącznie potwierdzać fakt wywozu towaru do innego kraju UE, co oznacza, że zebrane razem mają dać jednoznaczną informację, że określony towar został faktycznie dostarczony nabywcy do innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju. Komplet takich dowodów stanowi o zachowaniu należytej staranności przez polskiego podatnika- sprzedawcy towaru.

Przepisy ustawy VAT nie uzależniają zastosowania stawki 0% od posiadania oryginałów tych dokumentów w formie papierowej. Każda forma jest dopuszczalna, pod warunkiem, że autentyczność tych dokumentów została uprawdopodobniona (a więc może to być e-mail, ksero, skan lub faks dokumentu).


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.