Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wiążąca Informacja Stawkowa – co należy wiedzieć?
18 stycznia 2019
W związku z propozycją radykalnej zmiany przepisów VAT dotyczących nowego sposobu identyfikacji towarów i usług dla celu tego podatku poprzez rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług i ustalania stawek wobec towarów na podstawie Nomenklatury scalonej (CN), a także rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 na rzecz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 dla potrzeb klasyfikacji usług Ministerstwo Finansów projektuje wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

Zgodnie z projektem datowanym na 8 listopada 2018 r. ustawy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług WIS będzie decyzją wydawaną przez wyznaczonego do tego zadania dyrektora izby administracji skarbowej, na potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

WIS – zawierająca m.in. klasyfikację towaru według CN albo klasyfikację usług według PKWiU – będzie mogła być wykorzystana przez podatnika również na potrzeby stosowania przepisów w zakresie VAT, które tę klasyfikację przywołują, np. opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia, na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej, zwolnienia podmiotowego czy też zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Otrzymana przez podatnika WIS będzie zawierała: opis towaru albo usługi będących jej przedmiotem, klasyfikację tego towaru według CN albo tej usługi według PKWiU oraz właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru albo usługi stawkę podatku VAT.

O wydanie WIS będzie również mógł wystąpić np. podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy (m.in. niektóre wyroby z kategorii stali, metali nieżelaznych i szlachetnych, komputery przenośne, telefony komórkowe, konsole do gier video, niektóre odpady i surowce wtórne objęte krajowym systemem reverse charge), podatnik nabywający towary objęte solidarną odpowiedzialnością (wymienione w załączniku nr 13 do ustawy – np. określone wyroby stalowe, określone akcesoria do drukarek czy wyroby elektroniczne, które również będą identyfikowane poprzez CN), podatnik dokonujący dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (którymi obrót uniemożliwia zastosowanie zwolnienia podmiotowego), podatnik nabywający usługi, o których mowa w załączniku nr 14.

Jednocześnie w tym zakresie nie będą wydawane interpretacje indywidualne, co oznacza, że jeśli podatnik będzie chciał uzyskać informację wyłącznie na temat właściwej stawki dla określonego towaru albo usługi, będzie to możliwe jedynie w formie wystąpienia o WIS.

Ponieważ przepisy w zakresie zmian sposobu identyfikowania towarów i usług wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku, to aby umożliwić podatnikom ustalenie właściwej stawki podatkowej dla sprzedawanych/nabywanych towarów lub usług projekt przewiduje wydawanie WIS już od 1 kwietnia 2019 r. Jednakże wydane w 2019 r. WIS będą miały zastosowanie wyłącznie do stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów organ podatkowy wydając WIS będzie wskazywał jedynie na klasyfikację CN danego towaru (albo PKWiU usługi) oraz stawkę podatku właściwą dla tego towaru albo usługi, nie będzie zaś ustalać wszystkich okoliczności w konkretnej sprawie mających również wpływ na wysokość stosowanej w tych okolicznościach stawki podatku (np. spełnienie kryteriów podmiotowych). Jako przykład Ministerstwo wskazuje stawkę 8% VAT, która ma zastosowanie do dostaw towarów z kategorii dzieł sztuki, pod warunkiem, że są one dokonywane przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy (art. 120 ust. 3 ustawy o VAT) – w takim przypadku organ podatkowy nie będzie ustalał, czy podatnik składający wniosek o WIS jest twórcą lub spadkobiercą twórcy, co warunkuje możliwość stosowania stawki w wysokości 8%.

Co istotne WIS będą mogli posługiwać się również inni podatnicy niż ten podatnik, który otrzymał WIS oczywiście pod warunkiem, że przedmiotem tych transakcji będą towary/usługi będące przedmiotem WIS. Powyższe będzie miało również zastosowanie do towarów lub usług, wobec których organ zamieścił WIS w Biuletynie Informacji Publicznej, a nie tylko do WIS które podatnik bezpośrednio otrzymał od podmiotu, który WIS otrzymał od organu podatkowego.

WIS będzie wówczas miała charakter ochronny tożsamy z ochroną przewidzianą dla podatnika, który bezpośrednio WIS otrzymał.

Podsumowując projektowane regulacje dotyczące utworzenia WIS mają wejść w życie od 1 kwietnia 2019 r., jednak zmiana sposobu identyfikowania towarów lub usług dla celów VAT (zastąpienie PKWiU 2008 - CN i PKWiU 2015) nastąpi dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r.

oprac.: Wojciech Zajączkowski

źródło: www.rcl.gov.pl

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.