Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wybór prostej spółki akcyjnej jako formy prowadzenia działalności
10 października 2021
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wiele osób zastanawia się czy może założyć spółkę, ale ograniczają ich formalności związane z jej otwarciem i późniejszą likwidacją. Prosta spółka akcyjna (PSA) wydaje się być bardziej przyjazną od innych spółek kapitałowych (spółki z o.o. czy akcyjnej) formą prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na ograniczenie formalizmu i kosztów zawiązania tej spółki. Przewidziana jest szczególnie dla startupów i dostępna dla inwestorów działających w dowolnej branży.

Do istoty prostej spółki akcyjnej należy jej niepubliczny charakter, akcje tej spółki nie powinny być wprowadzane ani dopuszczane do zorganizowanego obrotu zorganizowanego, w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.  Z uwagi na taki charakter nie nałożono na te spółki skomplikowanych wymogów i obciążeń przewidzianych dla spółek publicznych, m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych. 

W przypadku prostej spółki akcyjnej kapitał akcyjny może wynosić co najmniej 1 złoty, co jest znacznie niższą kwotą niż minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o., który wynosi 5 000 zł a w przypadku zwykłej spółki akcyjnej wymagany jest kapitał w wysokości co najmniej 100 000 zł.

Jako osoba prawna, prosta spółka akcyjna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie ze stawkami:

  • 19% podstawy opodatkowania bądź
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku tych spółek, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Ustawodawca nie przewidział jednak dla PSA możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej, muszą być prowadzone księgi rachunkowe. Konstrukcja prawna PSA pozwala akcjonariuszom na dokonanie wyboru w zakresie reprezentacji spółki pomiędzy dwoma modelami. W pierwszym, kompetencje zarządcze i nadzorcze rozdzielone są pomiędzy zarząd i radę nadzorczą (która jest fakultatywna), a drugi model przyznaje kompetencje zarządcze, jak i nadzorcze tzw. radzie dyrektorów. 

Trzeba też pamiętać, że na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, organ uprawniony do reprezentacji spółki obowiązany jest do zgłoszenia spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Termin na dokonanie zgłoszenia wynosi siedem dni od dnia wpisu spółki do KRS (wpis konstytutywny).

PSA wykazuje również podobieństwa do spółek osobowych, m.in. poprzez swobodę akcjonariuszy w określaniu wkładów na pokrycie akcji. Dopuszczalne są wkłady pieniężne i niepieniężne w rozumieniu ukształtowanym na gruncie spółki z o.o. i spółki akcyjnej, a dodatkowo umożliwiono wniesienie wkładów w postaci świadczenia usług bądź pracy na rzecz spółki, tak jak ma to miejsce w spółkach osobowych. Istnieje również możliwość rozwiązania PSA bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, lecz poprzez przejęcie majątku przez jednego z akcjonariuszy wraz z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy. Nawiązuje to do instytucji przejęcia majątku przez jednego ze wspólników występującego w spółkach osobowych.

Pierwsze PSA zaczęły powstawać na rynku polskim, po upływie pierwszego roku można będzie dokonać wstępnych ocen ich funkcjonowania. Ministerstwo Finansów planuje również rozszerzyć stosowanie preferencji podatkowych takich jak „estoński CIT” dla prostych spółek akcyjnych.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.