Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wydłużenie terminu składania VAT 26
26 września 2021
Pakiet Slim VAT 2 wchodzi od października w życie i wraz z nim kilka uproszczeń dla podatników. Jednym z nich jest wydłużenie terminu na złożenie zgłoszenia VAT 26 w przypadku poniesienia wydatków związanych z samochodami osobowymi.
Obowiązek składania informacji VAT-26 obciąża podatników dokonujących pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych, a warunkiem dokonywania pełnych odliczeń jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Informacji VAT-26 nie muszą składać podatnicy, którzy zgodnie z art. 86a ust. 1 VAT odliczają jedynie 50% VAT od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych.

Do końca września 2021 roku termin złożenia VAT-26 wynosi 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 VAT). Jest to bardzo krótki termin, dlatego ustawodawca postanowił go wydłużyć. Szczególnie, że nie zawsze było jasne, od jakiego dnia ten termin powinien być liczony. Do poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem samochodowym w rozumieniu art. 86a ust. 12 VAT (a w konsekwencji do rozpoczęcia biegu terminu do złożenia informacji VAT-26) dojść może nawet, jeżeli podatnik faktycznie nie poniósł jeszcze żadnego wydatku dotyczącego tego pojazdu samochodowego. (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.05.2017 r. (0114-KDIP4.4012.83.2017.1.IGO). Taką czynnością będzie moment nabycia/najmu samochodów osobowych, a nie chwila dokonania zapłaty za pierwszy zakup towaru lub usługi związanej z pojazdem samochodowym bądź chwila otrzymania faktury od kontrahenta, dokumentującej pierwszy zakup towaru lub usługi związanej z pojazdem samochodowym.

Od 1 października 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Nowe przepisy mają wydłużyć termin na złożenie VAT-26 od samochodów używanych w 100% do działalności gospodarczej, a więc takich, w stosunku do których jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu oraz które nie są wykorzystywane w żaden sposób na użytek prywatny. Podatnicy będą mieć czas do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z takim samochodem. Dodatkowo informacja ma być składana nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7/V7-K za dany miesiąc, również w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie.

Nadal jednak trzeba będzie pamiętać o aktualizacji VAT 26. W przypadku zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego, z wyłącznie do działalności gospodarczej na do działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność, podatnicy obowiązani są zaktualizować złożoną informację VAT-26. Aktualizacja taka powinna zostać złożona najpóźniej przed dniem, w którym podatnik dokonuje tej zmiany. W przypadku sprzedaży pojazdów samochodowych zgłoszonych informacją VAT-26 również należy dokonać aktualizacji tej informacji (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28.01.2015 r. (IBPP2/443-1078/14/IK). W momencie zbycia pojazdu następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystania pojazdu samochodowego.

Co prawda nowe regulacje mają co do zasady zacząć obowiązywać 1 października 2021 r. Jednak zgodnie z przepisem przejściowym (art. 5 nowelizacji) przepis art. 86a ust. 12 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym nowelizacją Slim Vat 2, ma być stosowany w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 r.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.