Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wykup samochodu osobowego z leasingu a prawo do odliczenia podatku VAT
5 września 2011

Czy przy wykupie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego można odliczyć 60% podatku VAT wynikającego z faktury nie więcej niż 6000 zł, nawet jeżeli z faktur za raty leasingowe odliczono już 60% podatku nie więcej niż 6000 zł?

Tak. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 9 przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty. Z powyższych przepisów wynika, że umowa leasingu operacyjnego nie jest w świetle powołanych przepisów ustawy o VAT dostawą towarów, lecz świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Jeżeli użytkowanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego jest świadczeniem usług, natomiast wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu jest dostawą towarów, to mamy do czynienia z dwiema odrębnymi transakcjami dla celów podatku VAT, których zaistnienie skutkuje odmiennymi skutkami podatkowymi. Oznacza to, że podatnik ma możliwość odrębnego odliczenia podatku naliczonego przy każdej z tych transakcji.

Podstawą do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe jest art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652), zgodnie z którym w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Natomiast podstawą do doliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wykup z leasingu tego samochodu osobowego jest art. 3 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, w świetle którego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.