Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Wynajem „prywatnego” mieszkania przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą
2 stycznia 2012

Wielokrotnie zdarza się, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zastanawia się, czy wynajem mieszkania należącego do majątku prywatnego powinien być wykazywany w ewidencjach i deklaracjach podatkowych dla celu podatku od towarów i usług.

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast pojęcie działalności gospodarczej zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w art. 15 ust. 2 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Bardzo istotne dla ww. kwestii ma ostatnie zdanie art. 15 ust. 2 ww. ustawy. Działalność gospodarcza obejmuje bowiem również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Skoro lokal (mieszkanie) jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to jego stały wynajem (a więc wykorzystywanie) dla celów zarobkowych jest działalnością gospodarczą. Oznacza to konieczność dokumentowania wynajmu fakturą VAT (jeżeli nabywcą jest podmiot gospodarczy albo osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która zażądała wystawienia faktury VAT), bądź też paragonem fiskalnym (jeżeli nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a wynajmujący ma obowiązek ewidencjonowania takich transakcji w kasie rejestrującej). Jeżeli podatnik dokonuje wynajmu na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a osoba ta nie domaga się wystawienia faktury, a sprzedawca nie posiada kasy rejestrującej, to taką sprzedaż należy jedynie wykazać w ewidencji sprzedaży bez konieczności dokumentowania takiej transakcji jakimkolwiek dokumentem sprzedaży.

Usługa wynajmu prywatnego mieszkania będzie co do zasady zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Z powyższego wynika, że taka usługa będzie zwolniona od podatku jeżeli nieruchomość o charakterze mieszkalnym będzie wynajmowana na cele mieszkaniowe. Nie jest więc istotne jakiemu podmiotowi wynajmuje się mieszkanie, lecz istotne jest na jakie cele będzie to mieszkanie przeznaczone (mieszkalne, czy też użytkowe: np. biuro).

Wynajem mieszkania nie pociągnie za sobą żadnych innych konsekwencji w podatku VAT z wyjątkiem sytuacji, gdy obrót roczny z tytułu wynajmu mieszkania oraz innych czynności zwolnionych od podatku będzie równy albo przekroczy 1% całorocznego obrotu podatnika. Wtedy konieczne będzie dokonywanie korekt podatku naliczonego zgodnie z art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.