Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT
Zmiana przepisów od 1 lipca 2020 w zakresie ,,białej listy podatników VAT" i importu towarów oraz inne aktualne zagadnienia dotyczące podatku VAT

Szanowni Państwo

Pragniemy zaprosić na szkolenie, które dotyczy zmian w przepisach dotyczących płatności na rachunki spoza „Białej Listy” podatników VAT oraz różnych aktualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku VAT wynikających ze zmian interpretacji przepisów przez organy podatkowe oraz niedawno znowelizowanymi przepisami.

Oprócz zmian w przepisach o płatnościach na rachunki nie zawarte na „Białej Liście”, w szczególności skupimy się na problematyce, która często budzi wątpliwości podatników, czyli korygowaniu podatku VAT oraz problematyce niektórych rozliczeń między kontrahentami, polegającej na rozstrzygnięciu, czy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT, czy też powinna być jedynie udokumentowana notą obciążeniową.

Omówione zostaną również inne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku należnego, w szczególności dotyczące:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży internetowej,
 • różnych zagadnień związanych z obowiązkową podzieloną płatnością,
 • refakturowania mediów.

Omówimy również interesujące zagadnienia odnośnie odliczenia VAT naliczonego, a w szczególności podsumowanie interpretacji i orzeczeń odnośnie odliczenia VAT przy zakupie paliwa przy użyciu kart paliwowych.

Ponadto omówimy istotne dla sprzedawców, ale także dla nabywców, zagadnienia związane z wystawianiem faktur do paragonów, z uwzględnieniem palącej w ostatnim czasie kwestii faktur uproszczonych. Prezentowane przez Ministerstwo Finansów stanowisko w tym zakresie już znalazło odzwierciedlenie w interpretacjach wydawanych przez KIS, a więc wydaje się być ugruntowane, pomimo wielu wątpliwości jakie budzi takie podejście. W trakcie szkolenie przekażemy Państwu informacje, które pozwolą uniknąć błędów zarówno po stronie sprzedawców jak i nabywców.

Zapraszamy na szkolenie.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Krawczyk

Ekspert w zakresie podatków. W branży podatkowej pracuje od 1999 r., natomiast od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, w szczególności w zakresie podatku VAT, procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego (kontrola skarbowa), postępowania podatkowego, również w zakresie podatków PIT i CIT. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej

31 sierpnia 2020

14 września 2020

28 września 2020

Harmonogram:

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. „BIAŁA LISTA” PODATNIKÓW VAT – KORZYSTNE ZMIANY DLA PODATNIKÓW OD LIPCA 2020 R.:

1. Przypomnienie zasad dokonywania zapłaty na rachunki zawarte na „Białej Liście” podatników VAT:

a) transakcje powyżej 15 tys. zł – wykładnia stosowana przez organy podatkowe,

b) status sprzedawcy i nabywcy a obowiązek zapłaty na rachunek bankowy zawarty na „Białej Liście”

1. Obowiązujące od 1 lipca 2020 r. zmiany dotyczące zgłaszania płatności na rachunki bankowe spoza „Białej Listy”:

a) nowy termin na złożenie zawiadomienia,

b) termin obowiązujący w znowelizowanych przepisach a odmienny termin uchwalony w związku z epidemią COVID-19 – który stosować?

c) zmiana właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego, do którego powinno być złożone zawiadomienie,

d) rozszerzenie katalogu sytuacji, w których nie ma konieczności złożenia zawiadomienia.

II. Import uproszczony od lipca 2020 r.:

a) rozszerzenie możliwości stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów dla wszystkich podatników VAT,

b) jakie warunki trzeba spełniać, żeby korzystać z procedury uproszczonej w imporcie od lipca 2020 r.?

III. KOREKTY PODATKU VAT – okres rozliczeniowy oraz kurs waluty:

1. Okres rozliczeniowy, w którym należy dokonać korekty podatku VAT:

a) warunek otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta w przypadku korekty podatku in minus:

- kiedy potwierdzenie jest wymagane?

- kiedy potwierdzenie nie jest wymagane?

- dopuszczalne sposoby potwierdzania doręczenia faktury korygującej?

- możliwość pomniejszenia podatku a brak potwierdzenia otrzymania faktury korygującej kontrahenta – na jakich zasadach możliwe jest pomniejszenie podatku VAT?

b) okres rozliczeniowy, w którym powinna być dokonana korekta in minus:

- moment ujęcia korekty u sprzedawcy i nabywcy uzależniony od przyczyn korekty,

- brak faktury korygującej a obowiązek dokonania korekty u sprzedawcy lub u nabywcy – sytuacje praktyczne,

c) korekta podatku in plus:

- moment ujęcia korekty u sprzedawcy i nabywcy uzależniony od przyczyn korekty,

- brak faktury korygującej a obowiązek dokonania korekty u sprzedawcy lub u nabywcy – sytuacje praktyczne.

2. Podatek należny – jaki kurs waluty dla korekty:

a) faktury VAT w walucie obcej? - krajowe transakcje opodatkowane VAT,

b) faktury VAT w walucie obcej a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności? – jak przeliczyć wartość należności ogółem dla potrzeb MPP?

c) korekty podatku należnego? – faktury korygujące w walucie obcej z krajowym VAT,

d) transakcji WNT i importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń? – kurs waluty a obowiązek podatkowy,

e) korekty transakcji WNT i importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń?

3. Podatek naliczony:

a) czy można odliczyć VAT w przypadku faktury VAT w walucie obcej z błędnym kurs walutowym zastosowanym przez wystawcę?

b) jak dokonać korekty podatku naliczonego faktury korygujące transakcje krajowe w walucie obcej?

IV. PODATEK NALEŻNY – ciekawe zagadnienia:

1. Faktura czy nota? - Różne płatności umowne a opodatkowanie VAT – jak dokumentować i opodatkować:

a) płatności gwarancyjne, odszkodowawcze jako czynności opodatkowane lub nieopodatkowane?

b) płatności za przestoje kierowców, płatności za niewykorzystaną przestrzeń transportową, płatności za przetrzymanie kontenerów w porcie?

c) kwoty odstępnego?

d) nie egzekwowane prawa wnikające z umowy?

e) opłaty za „rezerwację mocy produkcyjnych”, czyli gotowość do świadczenia usług?

f) rozliczanie kosztów między kontrahentami (np. pokrywanie kosztów podwykonawcy)?

g) pokrywanie wydatków przez podmioty trzecie (dotacje, dofinansowania, dopłaty)?

2. Rozliczenie VAT przy refakturowaniu mediów – data wystawienia refaktury czy faktury pierwotnej?

3. Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży internetowej – interpretacje a rzeczywistość – kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku:

a) wysyłki po dokonaniu płatności?

b) wysyłki za pobraniem – moment wydania kurierowi czy moment doręczenia nabywcy?

c) fiskalizacji? – data fiskalizacji a data dostawy lub otrzymania płatności,

4. Podzielona płatność – jak stosować mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności w zakresie:

a) sprzedaży usługi, do której użyto towarów z załącznika 15 do ustawy o VAT? – czy występuje obowiązkowy MPP?

b) refakturowania usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności?

c) faktur zbiorczych za wiele transakcji?

V. RÓŻNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT NALICZONEGO:

1. Kiedy można odliczyć VAT przy zakupie paliwa przy użyciu kart paliwowych?

2. Czy można odliczyć VAT od zakupu towarów spożywczych dla pracowników firmy? – nowe stanowisko KIS w zakresie możliwości odliczenia VAT.

3. Data wpływu faktury do firmy – jaki jest moment korekty podatku naliczonego w przypadku:

a) faktury odbieranej osobiście przez pracowników w trakcie wyjazdów służbowych przekazywane do księgowości?

b) faktury odbieranej przez firmy zewnętrzne (firmy skanujące dokumenty, centra biurowe itp.)?

c) innych sytuacji wynikających ze specyfiki organizacyjnej firmy?

4. Zakup maseczek oraz środków dezynfekcyjnych dla pracowników:

 a) czy można odliczyć VAT?

b) czy można zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów?

c) czy u pracownika powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia?

VI. FAKTURY UPROSZCZONE oraz FAKTURY DO PARAGONÓW wg. stanowiska Ministerstwa Finansów i najnowszych interpretacji:

1. Faktury uproszczone:

UWAGA

a) czy paragon z NIP do 450 zł to automatycznie faktura uproszczona? – stanowisko Ministerstwa Finansów oraz sprzeczne interpretacje KIS.

b) czy można wystawić duplikat faktury uproszczonej?

c) jak korygować fakturę uproszczoną? – czy następuje korekta obrotu na kasie fiskalnej?

d) jak ująć faktury uproszczone w obecnym JPK_VAT oraz w JPK_V7? – wskazanie zasadniczych różnić.

2. Faktury do paragonów:

a) czy sposób umieszczenia NIP na paragonie wpływa na możliwość wystawienie faktury z NIP do paragonu?

b) faktura do paragon z błędnym NIP – czy możliwe jest wystawienie faktury korygującej NIP?

c) odliczenie z faktury wystawionej do paragonu – czy błąd sprzedawcy to ryzyko również nabywcy?

Cena szkolenia:
Cena uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • dostęp do nagrania – szkolenie jest rejestrowane, a uczestnicy mogą się z nim zapoznać ponownie w późniejszym terminie;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w ciągu kilku dni po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.