Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r.
19 czerwca 2020
Od 1 lipca 2020 r. wprowadzane są znaczące zmiany prawne w obszarze podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. W niniejszym tekście staram się przypomnieć Państwu o najważniejszych zmianach w tym podatku jakie wejdą w życie od lipca br., jak również o tych zmianach, które były planowane jednak – prawdopodobnie – zostaną przesunięte na późniejszy termin.

1. Zmiany dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych

Ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw Sejm zatwierdził zmiany do ustaw podatkowych w tym do ustawy o VAT.

Ustawa w zakresie VAT reguluje kwestie transakcji WDT/WNT, które, w związku z regulacjami unijnymi, powinny wejść w życie od 1 stycznia 2020 r. Zmiany dotyczą:

  • magazynów typu call-off stock (obecnie: magazynów konsygnacyjnych) w handlu transgranicznym,
  • transakcji łańcuchowych, w szczególności określenia podmiotu, który będzie dokonywał nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • dostaw wewnątrzwspólnotowych w zakresie przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania stawki 0%, w tym posiadania NIP UE nabywcy, złożenia prawidłowej informacji podsumowującej (VAT-UE), posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających WDT.

Dodatkowo ustawa likwiduje warunek obrotów za poprzedni rok podatkowy, które miały wynosić powyżej 400 000 zł w przypadku sprzedawcy dokonującego samodzielnie zwrotu podatku podróżnym w systemie zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Ustawa została przyjęta przez Senat na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 r. bez poprawek.

2. Zmiany dotyczące możliwości rozliczania VAT od importu towarów w deklaracji VAT.

W dniu 8 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pozycja 1495 została opublikowana ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Jedną ze zmian zawartych w tej ustawie jest zmiana w zakresie VAT dotycząca sposobu rozliczania VAT w imporcie towarów. Obecnie prawo do rozliczania VAT w deklaracji podatkowej VAT należnego i naliczonego mają podatnicy stosujący uproszczenie, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego (tj. którzy spełniają warunki procedury uproszczonej i tzw. upoważnieni przedsiębiorcy - AEO), a którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia na stosowanie tych procedur.

Natomiast zgodnie ze zmianami wynikającymi z tej ustawy ustawodawca od 1 lipca 2020 r. wprowadza do ustawy o VAT możliwość rozliczania VAT należnego od importu towarów w deklaracji podatkowej.

Z tego uproszczenia będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy VAT czynni, którzy, zasadniczo, będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Wprowadzane przepisy zakładają, że podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT.

3. Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT została wprowadzona do ustawy o VAT ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751). Zakłada ona stosowanie nowych zasad identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

  • Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) dla towarów,
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dla usług.

Zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r., choć pierwotnie miały wejść w życie od kwietnia br. Zmiana terminu wejścia w życie stawek VAT wynika z art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568).

W wyniku wskazanej zmiany zmienią się stawki VAT na niektóre towary i usługi. Istotne jest również zapoznanie się ze sposobami opodatkowania towarów i usług, na które zmieniają się stawki VAT w okresie intertemporalnym, tj. przede wszystkim w okresie czerwiec – lipiec 2020 r.

Równocześnie wydane do dnia 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu, które zostały wykonane od dnia 1 lipca 2020 r.

4. Zmiany w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności i białej listy podatników

Wskazane zmiany wynikają ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zakłada m.in. niestosowanie negatywnych konsekwencji w PIT i CIT (brak konieczności zwiększania przychodów lub wyłączania wydatków z kosztów uzyskania przychodów) dla podatników, którzy dokonają płatności na rachunek, który nie jest ujęty w ministerialnym wykazie przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Zmieniają się również warunki braku odpowiedzialności solidarnej w VAT przy płatności na rachunek kontrahenta, który nie jest ujęty na tzw. białej liście podatników.

Przepisy tej ustawy mają również uprościć sposób składania zawiadomień ZAW-NR.

5. Zmiana terminu wprowadzenia nowego JPK_VAT dla podatników VAT czynnych.

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1520) przyjęto rozwiązania, które likwidują miesięczne i kwartalne deklaracje VAT dla podatników VAT czynnych, w ich miejsce wprowadzają obowiązek przesyłania deklaracji i ewidencji w formie ustrukturyzowanej, tj. zgodnej ze wzorem dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Termin wprowadzenia nowego JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców pierwotnie przesunięto z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. Oznaczało to, że wszyscy podatnicy VAT czynni będą przekazywać od rozliczenia za lipiec nowe pliki JPK_VAT.

Jednakże Sejm ustawą z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przesunął termin wprowadzenia nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników VAT czynnych na 1 października 2020 r.

Ustawa w dniu 18 czerwca 2020 r. została przyjęta z poprawkami przez Senat.

6. Kasy online dla wybranych grup przedsiębiorców przesunięte o pół roku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020, poz. 1059) przewiduje przesunięcie wprowadzenia kas rejestrujących online dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej o pół roku, tj. z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. oraz z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. (szerzej o tym za tydzień).

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.