Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Zwolnienie dla usługi przesyłania komunikatów SMS o stanie realizacji usługi finansowej
26 sierpnia 2013

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr IPPP1/443-506/13-2/PR rozstrzygnął, czy o możliwości zastosowania zwolnienia dla usługi dodatkowej polegającej na przesyłaniu komunikatów SMS o stanie realizacji usługi finansowej.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która wykonuje usługi finansowe polegające na poleceniu wypłaty odbiorcy określonej kwoty pieniężnej. Jest to usługa przekaz oraz Ekspres Pieniężny - Zlecenie Wypłaty. Usługi te mogą być wykonywane w technologii papierowej lub elektronicznej. Usługi te korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Spółka planuje wprowadzenie nowej usługi dodatkowej polegającej na przesyłaniu komunikatów SMS. Będzie to wiadomość tekstowa przesyłana na telefon klienta w krajowej sieci komórkowej, przekazywana w przypadku wyboru przez nadawcę tej usługi dodatkowej. Wysyłanie przedmiotowych komunikatów jest związane wyłącznie z usługą przekaz i ekspres pieniężny i służy lepszej realizacji przedmiotowych usług.

Spółka zadała następujące pytanie, czy czynności dodatkowe do usługi przekaz i Ekspres Pieniężny polegające na przesyłaniu komunikatów SMS o stanie realizacji usługi podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi głównej.

Zdaniem Spółki, opisana w stanie faktycznym usługa dodatkowa do wskazanych powyżej usług finansowych powinna być traktowana jako element danej usługi kompleksowej (złożonej) i podlegać opodatkowaniu na takich zasadach jak świadczenie główne, tj. będzie zwolniona od podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. Wskazał, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT zwalnia się usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem usług w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, a także zostało rozciągnięte na usługi pośrednictwa w tym zakresie. Należy stwierdzić, iż wymienione zwolnienia mają charakter przedmiotowy, gdzie przede wszystkim istotną przesłanką do skorzystania ze zwolnienia jest rodzaj świadczonej usługi, cechy które ją rozróżniają.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do kompleksowości przedmiotowej usługi, podkreślić należy, iż co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Kwestia kompleksowości usług była rozstrzygana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przywołać można chociażby wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-572/07, w którym stwierdzono, iż „każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne” (również wyrok z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06). Wyrok ten sformułował kryteria przesądzające o tym, kiedy występuje świadczenie złożone. Ma ono zatem miejsce w sytuacji, gdy (I) świadczenie pomocnicze nie stanowi celu samego w sobie, lecz stanowi środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z usługi podstawowej, (II) poszczególne czynności są ze sobą tak ściśle związane, że ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, (III) kiedy nie istnieje możliwość nabywania danego świadczenia od podmiotów zewnętrznych, (IV) kiedy nie istnieje możliwość odrębnego fakturowania za daną czynność.

Usługa kompleksowa zawiera zatem kilka czynności (usług) opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, z tym, że jedna z nich jest usługą główną, przeważającą, nadającą danej usłudze jej główny charakter, przy czym wszystkie zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wskazanej w umowie. Usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej.

Organ podatkowy uznał, że usługa dodatkowa do usługi przekazu i Ekspresu Pieniężnego polegająca na przesyłaniu komunikatów SMS o stanie realizacji usługi, świadczona przez Spółkę stanowi nierozerwalny element usługi w zakresie przekazów pieniężnych. Co więcej przedmiotowa usługa nie stanowi celu samego w sobie, lecz stanowi środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z usługi podstawowej, jakim jest usługa przekazu pieniężnego. Innymi słowy, nabywanie samej usługi powiadomień SMS, w sytuacji braku przekazu pieniężnego, w zupełności traciłoby swój sens, i byłoby niemożliwe. Zatem należy stwierdzić, iż rozdzielenie obu wspomnianych czynności miałoby sztuczny charakter, a co za tym idzie usługa powiadomień SMS jako usługa pomocnicza do usługi głównej, stanowiąca element usługi kompleksowej korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług.

Oprac.: Wojciech Zajączkowski

Zobacz szkolenia:

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.